وطن

دست ها می سایم ، تا دری بگشایم ،

 به عبث می پایم ، که به در کس آید

در و دیوار به هم ریخته شان ، بر سرم می شکند

خواب ، در چشم ترم می شکند....

/ 3 نظر / 7 بازدید
حورا

هر لحظه بغضی را فرو می خورم که بر قلبم آوار می ریزد....

زهرا

حرص نخور عزیزم پیر میشی... برو راحت بخواب...

نازنین

[خنثی]