خلاصه اینکه بد جوری بوی خارجه و دیار کفر زده زیر دماغم

آی ملت . . . . .آی مسلمونا . . . .  آی جفووونااااااااااا . . . . . . پاشین برین وین که هرکی نرفته نصف عمرش بر فنا. . . . .

مای لاو مای وینا، آی ام سو غرب زده ی تو ام که هنگام ترکت احساس کردم آی ام آن عمله ی دسته دسته که کنار جو نشسته و دیگه نمیره ولایت . . . . . .

/ 1 نظر / 7 بازدید
صفا

خائن وطن فروش..............